Chênh lệch

Chênh lệch — sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua.