Lệnh dừng

Lệnh dừng (tiếng Anh: Stop Order) — một lênh của người giao dịch phảichấm dứt giao dịch.