Hỗ trợ

Hỗ trợ — mức giá mà giá niêm yết tài sản không được giảm dưới đó. Những mức như vậy xuất hiện trên biểu đồ giá ở những diểm các lệnh giao dịch tập trung nhiều nhất và được dùng để tiến hành phân tích kỹ thuật. Hiện tượng hợp nhất giá xảy ra nhiều nhất ở những mức này.