Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật — một phương pháp phổ thông đánh giá tài sản dùng những giá niêm yết trước kia để xác định những giá niêm yết xác suất nhất trong tương lai.