Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch — phương pháp giao dịch theo những quy tắc rõ ràng đã được quy định trước.