Xu hướng

Xu hướng - hướng chuyển động của giá tài sản. Có hai loại xu hướng - xu hướng tăng (thị trường bò) và xu hướng giảm (thị trường gấu). Tình trạng không có xu hướng được gọi là "flat" (đi ngang), khi đó giá tập trung trong một hành lang hẹp. Thông tin về các xu hướng rất quan trọng trong giao dịch.