Đường xu hướng

Đường xu hướng — xu hướng chuyển động của giá thường được hiển thị hóa dưới hình thức một tuyến đường đi qua những mức đáy của giá niêm yết. Đường xu hướng được sử dụng nhiều nhát trong phân tích kỹ thuật. Có ý kiến phổ biến cho rằng việc giá phá vỡ đường xu hướng có nghĩa là một bước ngoạt của nó gãy và sự thay đổi xu hướng, tức là sự phát sinh của một xu hướng mới theo hướng ngược lại.