Một bài tập dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời không chính xác!

Không sao. Vẫn còn thời gian cho bạn suy nghĩ.

Để nhận được tiền thưởng, hãy tìm hiểu chiến thuật "Puria Method". sau đó thử trả lời lại.

Tìm hiểu chiến thuật này