Một bài tập dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời đúng!

Bạn đã trả lời đúng!

Có thể bạn đã biết hết các quy luật giao dịch theo các chiến thuật "Ngưỡng Fibonacci" và "Điểm phá vỡ Fibo".

Về thưởng tiền thì sao nào?

Dùng mã ưu đãi SMART 17 vào lần nạp tiền tiếp theo để tăng số tiền nạp lên 50%!

LƯU Ý! Mã ưu đãi này chỉ có hiệu lực trong 3 ngày.

NHẬN THƯỞNG

* Tiền kiếm được từ tiền thưởng này có thể được rút ra sau 4 tiếng hoặc lâu hơn sau khi đã đạt được doanh số giao dịch cần thiết. Vui lòng xem thông tin chi tiết trên mục "Thông tin về tiền thưởng" trên trang Thâu ngân và trong điểm 7 của Thỏa thuận Khách hàng.