Một bài tập dành cho nhà giao dịch

Bạn đã trả lời không chính xác!

Bạn đã trả lời không chính xác!

Vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Nghiên cứu kỹ chiến thuật Giao dịch theo các mức Fibonacci rồi trả lời lại. Tiền thưởng vẫn đang đợi bạn!